By inwestor mógł otrzymać pozwolenie na budowę domu, każdy projekt domu należy adaptować do działki. Wybór odpowiedniego projektu domu to niezwykle istotna kwestia.

Należy pamiętać, że projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy oraz musi spełniać wymagania przyszłego użytkownika domu.
Adaptacja projektu działki to dostosowanie projektu domu jednorodzinnego bądź gotowego projektu do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka.

Na tym odcinku architekt adaptujący realizuje plan zagospodarowania terenu, nanosi obrys budynku na mapę do celów projektowych oraz zmiany w projekcie domu na życzenie inwestora lub na potrzeby, które wynikają z konieczności dopasowania budynku do warunków terenowych.
Adaptacja projektu gotowego do działki jest najważniejszym etapem, który zmierza do zezwolenia na budowę. Zaadaptowany projekt gotowy posiada przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, czyli mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp.

Architekt adaptujący przygotowuje dokumentację do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Bardzo istotne jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów, czyli energii elektrycznej, gazu, wody, zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.

Jednym z ważnych dokumentów jest opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, który mieści się w starostwie w wydziale geodezji. Opinia zakładu ustala odległości między projektowanymi budynkami, sieciami, zjazdami, jak i też w stosunku do granic działek i innych obiektów.

Orzeczenie o warunkach zabudowy lub miejscowy plan mogą posiadać dodatkowe szczegółowe warunki, które kupiec musi spełnić. Są to sprawy indywidualne i mogą dotyczyć np.: wyłączenia gruntów z produkcji rolnej albo leśnej, opinii Konserwatora Zabytków, opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego i uzgodnienia przeciwpożarowe- jeżeli wymaga tego charakter obiektu.